03/11/2017 - Ngày 17/10 dự án USAID SHIFT đã tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công cụ e-Log sử dụng trong dịch vụ Tư vấn và Xét nghiệm HIV (HTC e-log). Dự án đã xây dựng và triển khai công cụ HTC e-Log tại các cơ sở xét nghiệm HIV do dự án hỗ trợ để chuẩn hóa, tiến hành và cải thiện chất lượng việc thu thập và báo cáo số liệu về dịch vụ Tư vấn Xét nghiệm HIV (TVXN HIV). Công cụ này còn giúp các cơ sở xét nghiệm thực hiện các yêu cầu báo cáo về ca nhiễm HIV của quốc gia (Thông tư 09) và báo cáo chính xác về việc sử dụng các mô hình xét nghiệm mới như xét nghiệm không chuyên và xét nghiệm do khách hàng chỉ dẫn. Ngoài ra, công cụ HTC e-log giúp Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS các tỉnh so sánh và phân tích tiến độ thực hiện dịch vụ TVXN HIV ở tất cả các cơ sở xét nghiệm, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu quả dịch vụ tại bất cứ cơ sở nào trong quá trình tiến tới kiểm soát dịch. Dự án USAID SHIFT đã thực hiện một loạt video nhanh và dễ hiểu trên YouTube để hỗ trợ sử dụng công cụ này. Công cụ đơn giản này cùng với phương pháp đào tạo đã phục vụ cho những ưu tiên hiện nay của Việt Nam trong công cuộc chuyển giao đáp ứng dịch HIV hiệu quả và bền vững. Các cơ quan cấp quốc gia trong lĩnh vực HIV ở Việt Nam đã quan tâm đến các công cụ và sáng kiến của dự án trong hoạt động theo dõi và đánh giá, tác động mà các công cụ và sáng kiến này mang lại trong việc chuyển giao và duy trì bền vững dịch vụ HIV cũng như khả năng hỗ trợ các tỉnh sử dụng số liệu để ra quyết định. Sau hội thảo, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam đã bày tỏ mong muốn nhân rộng ứng dụng HTC e-log trên toàn quốc, và dự án USAID SHIFT sẽ hỗ trợ thực hiện ở những tỉnh dự án được phân công.