18/12/2017 - Việt Nam đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát được dịch HIV. Để đạt được điều này đất nước đang xây dựng và triển khai các sáng kiến kỹ thuật nhằm tìm kiếm từng người nhiễm HIV và kết nối họ vào điều trị. Đầu năm nay dự án USAID SHIFT đã đưa ra biện pháp Thông báo tình trạng nhiễm cho bạn tình/bạn chích chung, hỗ  trợ bệnh nhân HIV tại tám (8) cơ sở điều trị ở Nghệ An và Điện Biên thông báo tình trạng nhiễm HIV của họ cho bạn tình/bạn chích chung  và động viên những người đó đi xét nghiệm HIV. Trong năm (5) tháng đầu thực hiện sáng kiến này đã giúp thông báo tới 94 bạn tình/bạn chích chung và thuyết phục được 84 người (89%) trong số họ tiếp cận dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV. Trong số 84 người này có 32% được phát hiện nhiễm HIV và tất cả đã được tiếp cận dịch vụ điều trị. Thông qua biện pháp Thông báo tình trạng nhiễm cho bạn tình/bạn chích chung dự án USAID SHIFT giúp các cơ quan phòng chống dịch HIV địa phương tiếp tục phát triển các biện pháp tìm kiếm ca bệnh. Ngoài ra dự án và các đối tác đã ngăn chặn mạng lưới lây truyền HIV. Việt Nam đang tiếp tục đạt được những tiến bộ trên con đường tiến tới kiểm soát dịch HIV, đồng thời cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân HIV mới được phát hiện. Trên cơ sở những kết quả  tích cực này dự án USAID SHIFT sẽ hỗ trợ các cơ sở tại các địa phương khác triển khai biện pháp Thông báo tình trạng nhiễm cho bạn tình/bạn chích chung.