23/03/2018 - Việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác, không ngừng học hỏi và nhanh chóng thích ứng với thay đổi là điều sống còn để đảm bảo hiệu quả của các chương trình phát triển. Dự án USAID SHIFT tuân thủ các quy tắc này thông qua các sáng kiến liên quan tới hệ thống phân tích, trao đổi và giám sát dữ liệu. SHIFT và dự án tiền thân (USAID SMART TA) là những dự án đầu tiên ứng dụng nền tảng PowerBI của Microsoft trong việc đồng bộ hóa các luồng dữ liệu cho báo cáo của các chương trình của PEPFAR và cung cấp các bảng dữ liệu trực tuyến và tương tác. Sau một năm thực hiện, ngoài SMART TA và SHIFT, hơn 20 chương trình mà FHI 360 đang thực hiện tại nhiều quốc gia đã sử dụng các bảng dữ liệu trên nền tảng PowerBI. Trong tháng 3, dự án SHIFT đã trình bày về việc thực hiện và thành công khi đẩy mạnh và đồng bộ hóa hệ thống giám sát y tế cấp tỉnh thông qua “mô hình một M&E” tại diễn đàn MERLTeach. MERLTeach là diễn đàn với các chủ đề về hoạt động giám sát, đánh giá, nghiên cứu, học tập và công nghệ, trong đó các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển gặp gỡ, trao đổi và học tập các kinh nghiệm và sáng kiến trong lĩnh vực mà họ đang thực hiện chương trình. Ban tổ chức MERLTech đã tài trợ kinh phí để cán bộ của dự án SHIFT tham gia diễn đàn năm nay. Dự án USAID SHIFT sẽ tiếp tục học hỏi, thích ứng với thay đổi và đẩy mạnh các công cụ phân tích dữ liệu và chiến lược tăng cường hệ thống thông tin, nhằm thúc đẩy hiệu quả dự án và nâng cao năng lực của đối tác địa phương.