11/05/2018 - Các đơn vị thực hiện chương trình PEPFAR tại Việt Nam đang trong thời điểm then chốt để đối phó với dịch HIV tại một số địa phương trọng điểm. Để hỗ trợ công việc này, Dự án USAID SHIFT đã thực hiện việc đánh giá nhanh tình hình HIV và khảo sát nhu cầu tại Đồng Nai và Tây Ninh – hai tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh – từ ngày 7-11/5/2018. Hai chuyến khảo sát đặt nền móng cho USAID thiết kế và thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực và hỗ trợ trong việc chuẩn đoán, xét nghiệm và chữa trị cho người nhiễm HIV tại các địa phương hiện thiếu nguồn lực. Cùng cán bộ dự án USAID SHIFT, đại diện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh và Mạng lưới Người sống với HIV Việt Nam (VNP+) cũng tham gia các chuyến khảo sát này.

Ngoài mục đích thu thập các số liệu cơ bản, Dự án USAID SHIFT thực hiện khảo sát để thúc đẩy vai trò tiên phong của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh và VNP+ trong việc kiểm soát dịch HIV. Như vậy, Dự án có thể hỗ trợ các địa phương thúc đẩy tính tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các dịch vụ HIV – những nhân tố cần thiết cho sự phát triển bền vững của hoạt động.