24/03/2017 - Ngay từ khi bắt đầu, dự án USAID SHIFT đã thành lập Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật (HTKT) để điều phối cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu cho các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV. Một yếu tố quan trọng của Kênh HTKT là khả năng kết nối các cơ quan, tổ chức - như Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và các Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh - với các chuyên gia HTKT có kinh nghiệm, có năng lực cung cấp HTKT với chất lượng cao. Để đảm bảo điều này, dự án USAID SHIFT đã xem xét, lựa chọn hơn 50 chuyên gia cung cấp HTKT đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua Kênh HTKT. Quá trình này bao gồm thu thập và xác minh tất cả các dữ liệu trong hồ sơ và đảm bảo rằng các nhà cung cấp HTKT có đủ chuyên môn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp tăng cường và duy trì đáp ứng phòng chống dịch HIV tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương có thể lựa chọn từ danh mục các chuyên gia HTKT đang ngày càng mở rộng. Hồ sơ của các nhà cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật đã được lựa chọn và đủ điều kiện hiện sẵn có tại http://www.tamarketplace.org/view (tiếng Anh) hoặc http://www.tamarketplace.org/tracuu (tiếng Việt). Dự án đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 sẽ lựa chọn và ghi thêm vào danh mục ít nhất 100 nhà cung cấp HTKT.