06/03/2017 - Dự án USAID SHIFT đang hợp tác với Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và Nhóm kỹ thuật quốc gia về ước tính số liệu HIV/AIDS (TWG) để xây dựng, xác minh và hoàn thiện báo cáo ước tính mới nhất về tình hình dịch HIV trên cả nước. Cán bộ của dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ VAAC nhập dữ liệu đầu vào và điều chỉnh mô hình để phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Dự án sau đó làm việc với các thành viên của VAAC và nhóm Kỹ thuật để rà soát ước tính của toàn quốc và 11 tỉnh trọng điểm, và ngoại suy kết quả cho tất cả 63 tỉnh thành. Trong tháng 1 năm 2017, dự án USAID SHIFT, VAAC-US.CDC, và UNAIDS hỗ trợ VAAC và nhóm kỹ thuật tổ chức các khóa tập huấn và hội thảo đồng thuận về phương pháp lập ước tính với các chuyên gia quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh. Thứ 3, ngày 28 tháng 2, VAAC đã phổ biến ước tính và danh sách xếp hạng ban đầu của tất cả các tỉnh và trưng cầu ý kiến hản hồi tiếp theo. Khi so sánh với ước tính chính thức trước đó, kết quả sơ bộ cho thấy số người có HIV trên toàn quốc giảm khoảng 20.000 người (240.816 so với 260.238), nhưng số người có HIV tại Hà Nội tăng hơn 5.000 người (29.238 so với 24.241) so với ước tính trước đó. Nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục gặp gỡ vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư để phân tầng số liệu theo từng nhóm đích. Kết quả này sẽ là cơ sở cho việc lập kế hoạch và đặt các mục tiêu 2017-18 của VAAC và các tỉnh cũng như các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Comment