07/04/2017 - Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) là nơi có khoảng 1/4 số bệnh nhân HIV ở Việt Nam đang được điều trị ARV. Việc đảm bảo các bệnh nhân HIV tại thành phố Hồ Chí Minh có thể kết nối, đăng ký vào điều trị và duy trì điều trị ARV có ý nghĩa sống còn trong công tác phòng chống HIV của cả nước. Dự án USAID SHIFT đang thực hiện nâng cao năng lực cho Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP.HCM (TTPC AIDS TP.HCM) cũng như Mạng lưới Người sống chung với HIV/AIDS Việt Nam (VNP +) và Câu lạc bộ Bầu trời Xanh - một tổ chức cộng đồng phối hợp với TTPC AIDS TP. HCM trong công tác tiếp cận và hỗ trợ những nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có nguy cơ cao về HIV. Ngày 30 tháng 3, dự án USAID SHIFT đã tham gia cùng với hơn 150 đại diện từ các cơ quan y tế, các cơ quan phòng chống HIV, cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh và trung ương, các cơ sở y tế, các tổ chức cộng đồng và các đối tác thực hiện để rà soát và kích hoạt việc mở rộng BHYT cho các dịch vụ HIV đồng thời duy trì điều trị ARV cho người bệnh tại TP.HCM. Với sự hỗ trợ của dự án USAID SHIFT và các đối tác, các đơn vị tham gia đã phân tích các khoản thanh toán BHYT cho các dịch vụ về HIV, thảo luận các biện pháp để đảm bảo tính sẵn có của thuốc ARV và rà soát tiến triển trong việc kiện toàn các cơ sở điều trị và kết nối để giảm mất dấu. Dự án USAID SHIFT hỗ trợ CLB Bầu Trời Xanh và VNP + chuẩn bị các bài trình bày và thuyết trình về việc tìm kiếm ca chủ động, giới thiệu và kết nối bệnh nhân, trải nghiệm thực tế của bệnh nhân HIV ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển đổi, và các biện pháp để tăng số lượng người bệnh HIV tiếp cận và sử dụng BHYT.