26/05/2017 - Trên phạm vi toàn cầu, hệ thống luật pháp luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế hoặc thúc đấy các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Ngày 18 tháng 5 tại Khánh Hòa, dự án USAID SHIFT đã hợp tác với Bộ Y tế và Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức hội thảo với sự có mặt của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Các Vấn đề Xã hội của Quốc hội, các cơ quan quốc tế, các tổ chức dân sự xã hội, các nhà tài trợ chính, các đối tác thực hiện của chương trình PEPFAR và các cơ quan chính phủ trong nước và địa phương để rà soát lại một loạt các đánh giá gần đây về Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long, và Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ông Đặng Thuần Phong đồng chủ trì hội thảo. Bộ Y tế đã trình bày những tiến bộ đạt được và những thách thức trong việc thi hành luật. Các đại diện quốc tế và trong nước đã xem xét các hướng sửa đổi luật pháp hiện tại để phù hợp với các bằng chứng và thực tiễn mới nhất nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đáp ứng dịch HIV. Ví dụ như, cần có các biện pháp nhằm huy động nguồn tài chính bền vững để đáp ứng với dịch HIV, bao gồm thông qua nguồn bảo hiểm y tế. Các đại biểu nhất trí về các bước tiếp theo và sẽ đưa ra các văn bản sửa đổi hoặc luật mới để trình lên Quốc hội Việt Nam theo quy trình và thủ tục hành chính tiếp theo. USAID và dự án SHIFT sẽ tiếp tục mang kiến thức, tầm nhìn chuyên môn, sự cam kết cũng như sự thông hiểu về bối cảnh để giúp Việt Nam cải thiện hệ thống luật pháp, giúp bảo vệ và thúc đẩy các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS quốc gia.