14/07/2017 - Để đưa ra hoạt động phòng chống HIV một cách hiệu quả và kịp thời đòi hỏi số liệu chính xác, cập nhật về các ca nhiễm HIV mới ngay khi được phát hiện. Năm 2015, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã đưa ra hệ thống báo cáo ca nhiễm HIV trực tuyến được gọi là C03 (theo Thông tư 03). Nguồn số liệu này cung cấp một cơ hội to lớn giúp theo dõi và ứng phó với những thay đổi trong tình hình dịch bệnh của quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống C03 chưa được sử dụng tối ưu bởii các cơ quan phòng chống HIV cấp quốc gia và địa phương do sự thiếu hụt các công cụ để phân tích số liệu, đồ thị hóa nội dung và phản hồi cho các yêu cầu. Dự án USAID SHIFT đã áp dụng các kiến hức chuyên môn về giám sát và đánh giá chương trình HIV, phân tích số liệu và và đồ thị hóa để mang lại những cải tiến đáng kể cho hệ thống C03. Năm 2017, dự án bắt đầu hỗ trợ phòng Giám sát và Đánh giá của VAAC để làm sạch và phân tích dữ liệu C03, sau đó thiết kế và phát triển Bảng phân tích số liệu báo cáo theo thông tư C03 đã được tùy chỉnh để có thể được cập nhật tự động và dễ dàng chia sẻ với các bên liên quan. Vào ngày 26 tháng 6, dự án USAID SHIFT và cán bộ phòng Giám sát & Đánh giá của Cục đã trình bày Bảng phân tích số liệu và các tính năng của nó cho các lãnh đạo của VAAC (ảnh đính kèm). Các đại biểu đã thảo luận về việc Bảng phân tích số liệu được thực hiện như thế nào và có thể được sử dụng trong việc lên kê hoạch cho chương trình HIV, việc ra quyết đinh và nâng cao chất lượng. VAAC nhiệt tình ủng hộ công cụ này và đề nghị dự án USAID SHIFT tiếp tục hỗ trợ. Dự án sẽ giúp tích hợp Bảng phân tích số liệu này vào trang web của VAAC và đào tạo các bên liên quan ở địa phương để duy trì và tối đa hóa việc sử dụng Bảng phân tích trong kiểm soát dịch bệnh.