28/07/2017 - Tuần trước (tuần 17 tháng 7), dự án USAID SHIFT đã cung cấp đào tạo cho 25 cán bộ y tế, cán bộ phòng xét nghiệm, cán bộ tư vấn và xét nghiệm HIV (TVXN HIV) cấp lãnh đạo tuyến tỉnh về chiến lược, kỹ thuật và công cụ để quản lý và đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả cho dịch vụ TVXN HIV và cơ sở TVXN HIV. Các học viên sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn có và chính xác của dịch vụ TVXN HIV cho hơn một phần tư triệu người trong năm tới tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang. Cán bộ của dư án USAID SHIFT đã hướng dẫn các lãnh đạo tuyến tỉnh cách chiết xuất, quản lý và sử dụng dữ liệu dịch vụ TVXN HIV để giám sát và cải thiện chất lượng dịch vụ đồng thời duy trì chi phí và các kỹ năng quan trọng giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ TVXN HIV tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi.