01/03/2019 - Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ các cơ sở điều trị HIV của Nhà nước trong việc tích hợp hệ thống thông tin, cho phép quản lý bệnh nhân HIV, báo cáo chương trình và theo dõi bảo hiểm y tế một cách hợp lý. Sau khi hoàn thành tích hợp cho 21 cơ sở trong năm tài chính 2017 và 2018, trong quý đầu năm tài chính 2019, chương trình bắt đầu hỗ trợ thêm10 cơ sở điều tri HIV có quy mô lớn của nhà nước tại 06 tỉnh nhằm tích hợp dữ liệu HIV vào các nền tảng dữ liệu quốc gia. Những hoạt động thông tin y tế như vậy đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động phòng, chống HIV bền vững, vì hệ thống thông tin y tế được tích hợp giúp nâng cao hiệu quả dịch vụ cũng như hoạt động theo dõi từ cấp cơ sở tới cấp quốc gia.

Một nhân viên y tế đang sử dụng hệ thống thông tin y tế được tích hợp để đối chiếu thông tin điều trị và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Một nhân viên y tế đang sử dụng hệ thống thông tin y tế được tích hợp để đối chiếu thông tin điều trị và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.