29/03/2019 - Dự án USAID SHIFT vận hành Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật, nơi các cơ quan địa phương hoạt động trong lĩnh vực Phòng, chống HIV có thể tiếp cận các thông tin về các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đã được đánh giá, có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ khi ra đời vào tháng 10 năm 2016, dự án USAID SHIFT đã đáp ứng hơn 100 yêu cầu HTKT do các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được kể tên trên kênh này thực hiện. Đây là nền tảng duy nhất tại Việt Nam thúc đẩy hoạt động Phòng, chống HIV bền vững thông qua việc tập trung thông tin về các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đã được đánh giá và kết nối với các bên có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Ảnh: Màn hình của Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật – Dự án USAID SHIFT (   www.TAMarketplace.org   )

Ảnh: Màn hình của Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật – Dự án USAID SHIFT (www.TAMarketplace.org)