02/01/2019 - Trong quá trình chuyển giao từ các nguồn tài trợ quốc tế sang nguồn lực trong nước trong điều trị kháng vi rút tại Việt Nam, Người sống chung với HIV cần phải có Bảo hiểm Y tế (BHYT) để có thể tiếp cận các dịch vụ điều trị kháng vi rút miễn phí hoặc chi phí thấp. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổng thể về BHYT cho Người sống chung với HIV trên toàn tỉnh, bao gồm việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT và cùng chi trả cho các dịch vụ điều trị kháng vi rút. Cam kết của UBND tỉnh Tây Ninh sẽ giúp tăng số lượng Người sống chung với HIV có thể nhận và sử dụng BHYT trên toàn tỉnh; giúp họ tiếp cận điều trị với chi phí hợp lý và tăng cường tuân thủ điều trị, hai yếu tố then chốt giúp Người sống chung với HIV đạt được mức ức chế tải lượng vi rút.