Gửi Phiếu yêu cầu HTKT  

 

Các tổ chức đã được lựa chọn có thể gửi yêu cầu HTKT thông qua Kênh Hợp Tác Hỗ Trợ Kỹ Thuật. Các cán bộ của dự án USAID SHIFT sẽ liên hệ trực tiếp với những tổ chức này, tổ chức tập huấn hoặc hỗ trợ để xây dựng Phiếu yêu cầu HTKT hiệu quả. 

Các tổ chức được lựa chọn vui lòng điền và gửi trực tuyến Phiếu yêu cầu HTKT theo mẫu dưới đây, hoặc tải Phiếu yêu cầu HTKT, hoàn thành và gửi cho chúng tôi đến địa chỉ email hotrokythuat@fhi360.org.

HTKT này sẽ hướng tới giải quyết Nhu cầu hoặc Vấn đề cụ thể nào? Nhu cầu HTKT/Vấn đề đó đã được xác định bằng cách nào? Ví dụ như nó được xác định thông qua đợt đánh giá nhu cầu hoặc thông qua các đánh giá khác đã thưc hiện?
Mục tiêu tổng quát của việc hỗ trợ kỹ thuật này là gì?
Việc hỗ trợ kỹ thuật này sẽ đem lại kết quả dự kiến cụ thể nào?
Những hoạt động chính nào sẽ liên quan đến việc hỗ trợ kỹ thuật này và kết quả cụ thể của những hoạt động đó?
Việc HTKT cần triển khai vào thời gian nào? Có thể thay đổi thời gian được không? Có những ngày cụ thể nào mà đơn vị yêu cầu HTKT không thể nhận sự HTKT cần thiết?
Việc hỗ trợ kỹ thuật này là độc lập hay là một phần của sự cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục?
Bạn có yêu cầu 1 cán bộ hay đơn vị HTKT cụ thể nào không?
Các điều kiện đặt ra nhằm đảm bảo việc HTKT này thành công? Ví dụ: Có cần sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức khác để giúp việc HTKT này thành công hay không?
Số ngày dự kiến để hoàn thành việc hỗ trợ kỹ thuật này?
Vui lòng điền những câu hỏi hoặc các ý kiến khác (nếu có) tại mục này.